Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Wydziale Zarządzania Siecią i Systemami Teleinformatycznymi w Biurze Bezpieczeństwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • jw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i administrowanie stacjami roboczymi pracowników Ministerstwa, w tym m.in.: instalowanie oprogramowania, serwisowanie zainstalowanych systemów, odzyskiwanie i zabezpieczanie danych na stacjach roboczych, konfigurowanie i podłączanie urządzeń peryferyjnych,
 • usuwanie usterek pojawiających się podczas użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym m.in.: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania, analizowanie i diagnozowanie problemów zgłaszanych przez użytkowników, zgłaszanie nieprawidłowości działania sprzętu i oprogramowania producentowi lub wykonawcy,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie obsługi telefonów stacjonarnych urządzeń faksowych oraz telefonów komórkowych (smart fonów) i urządzeń mobilnych (tabletów), w tym m.in: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii telefonów, urządzeń faksowych oraz komórkowych, diagnozowanie problemów zgłaszanych przez użytkowników ze sprzętem telekomunikacyjnym oraz oprogramowaniem systemowym,
 • tworzenie dokumentacji zainstalowania lub przesunięcia sprzętu komputerowego w celu przekazania dokumentów pracownikowi odpowiedzialnemu za bieżące utrzymanie ewidencji tych zasobów teleinformatycznych,
 • współpraca z firmami serwisowymi w zakresie zgłaszania awarii sprzętu komputerowego, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • udział w pracach wdrożeniowych nowych i modernizacji istniejących systemów teleinformatycznych,
 • udział w procesie udzielania zamówień publicznych, przy tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz czynnościach odbioru sprzętu komputerowego od wykonawców zamówień publicznych,
 • analizowanie i przedstawianie do akceptacji potrzeb i propozycji sprzętu komputerowego do planów zakupów informatycznych, dokonywanie oceny dalszej przydatności sprzętu komputerowego do dalszego użytkowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność wykonywania napraw urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych
  • znajomość środowiska MS Windows
  • znajomość programów MS Office
  • znajomość budowy komputerów
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • skuteczna komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BB-7”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIiB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
  Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.