Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • ds. obsługi sekretariatu i obsługi finansowo-księgowej w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań o charakterze kancelaryjnym, w tym w szczególności obsługa elektronicznego systemu ewidencji poczty wchodzącej i wychodzącej,
 • realizowanie zadań o charakterze administracyjnym, w tym zapewnianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe, zamawianie sprzętu informatycznego oraz zamawianie serwisu do urządzeń technicznych,
 • realizowanie zadań o charakterze recepcyjnym, w tym kierowanie interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników lub udzielanie im informacji, prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań dyrektora Biura, zastępców dyrektora i głównego księgowego, oraz organizowanie i obsługa narad lub spotkań odbywających się w Biurze,
 • obsługa finansowo-księgowa zadań finansowanych w ramach funkcjonowania Ministerstwa, w tym sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz ewidencji księgowej majątku Ministerstwa, w szczególności: uzgadnianie stanu księgowego magazynu, prawidłowe ewidencjonowanie faktur na konta magazynu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
  • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do gospodarowania środkami,
  • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • znajomość podstawowych zasad obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w zakresie związanym z wykonywaną pracą,
  • umiejętność organizacji pracy własnej i zorientowanie na osiąganie celów,
  • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakiet MS Office,
  • rzetelność i terminowość,
  • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność sporządzania pism,
  • znajomość jęz. angielskiego na poziomie A2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BDG 164

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 71 35.