Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw pomocy socjalnej
 • w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00- 564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ścisła współpraca z: – wykonawcami zewnętrznymi w zakresie opieki medycznej, w szczególności w zakresie sprawowanej opieki nad cudzoziemcom; – pracownikami ośrodków dla cudzoziemców w zakresie udzielanej pomocy medycznej.
 • Nadzorowanie pobyty małoletnich bez opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności bieżący kontakt z przedstawicielami placówki opiekuńczo-wychowawczej w sprawach związanych z pobytem małoletnich oraz rozliczeniami finansowymi.
 • Inicjowanie i opracowywanie wniosków o rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości Wydziału.
 • Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami cudzoziemców w zakresie opieki medycznej.
 • Nadzorowanie realizacji usług wynikających z umów związanych z udzielaną pomocą cudzoziemcom w zakresie właściwości Wydziału.
 • Współpraca z innymi komórkami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z urzędami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielanej pomocy socjalnej i opieki medycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – jednozmianowa praca biurowa w godzinach 8:15-16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta, w kamienicy
  o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów. Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne
  dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z tematyką uchodźczą,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego „Pobyt”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego ”Pobyt” (fakultatywnie).

Termin składania dokumentów:

  15-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Taborowa 33, 02 – 699 Warszawa
  z dopiskiem: „ Podreferendarz w Departamencie Pomocy Socjalnej – Ogłoszenie Nr 180652”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1,5.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.