Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi systemów informatycznych
 • w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu do systemów na podstawie zatwierdzonych wniosków oraz weryfikacja zakresu uprawnień poszczególnych kont.
 • Obsługa i nadzorowanie procesów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu i oprogramowania.
 • Realizacja zapisów wynikających z umów cywilnoprawnych z Wykonawcami, przygotowywanie zapytań ofertowych w procesach zakupowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i systemy informatyczne na potrzeby Urzędu. Udział w komisjach i procedurach przetargowych z zakresu informatyki.
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu.
 • Udział w tworzeniu procedur i instrukcji oraz dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych.
 • Wspieranie procesów zarządzania majątkiem IT, prowadzenie ewidencji pod względem użyteczności zasobów IT, weryfikacja stanu zasobów, przygotowanie procesu likwidacji zasobów wycofanych z użycia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – Kontakt z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
  • Znajomość zarządzania systemami MS Windows i zarządzania środowiskiem domenowym opartym o Active Directory,
  • Zorientowanie na osiąganie celów,
  • Rzetelność i terminowość,
  • Doskonalenie zawodowe,
  • Skuteczna komunikacja,
  • Pozytywne podejście do klienta,
  • Umiejętność współpracy,
  • Samodzielność i inicjatywa.

wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie podstawowego administrowania systemami z rodziny Windows 2008/2012 (nadawanie uprawnień),
 • Przeszkolenie z zakresu konfiguracji urządzeń aktywnych sieci,
 • Przeszkolenie z zakresu administracji systemów linuksowych,
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzanie serwerami opartymi o platformę Windows 2008/2012 Server,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V,
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz ukończone szkolenia.

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy BDG/GI/4-22/2016”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 72 53, formalne 22 520 72 79.