Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw rejestru kar
 • Departamencie Budżetu i Administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi elektroniczny rejestr kar pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi UOKiK, dokonuje na bieżąco wpisów do rejestru kar pieniężnych, na podstawie informacji przekazanych przez wyznaczonego pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego o wpłaconych i zwróconych karach pieniężnych a także o odpisach księgowych należności z tytułu kar pieniężnych;
 • Monitoruje czynności podejmowane w celu wyegzekwowania kar pieniężnych oraz terminowego przekazywania danych przez Dyrektorów Departamentów i Delegatur Urzędu w tym Informuje Dyrektora DBA o przypadkach naruszenia obowiązku regulaminu prowadzenia w UOKiK rejestru kar pieniężnych;
 • Sporządza sprawozdania zbiorcze kar pieniężnych w kwartalnym okresie sprawozdawczym na podstawie danych objętych rejestrem kar pieniężnych, w szczególności w zakresie dotyczącym ilości nałożonych kar pieniężnych, wysokości dokonanych z tego tytułu wpłat oraz należności z tytułu niezapłaconych kar wynikających z prawomocnych decyzji;
 • Opisuje przedkładane przez Głównego Księgowego wyciągi bankowe w zakresie posiadanych kompetencji;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu znajomości: przepisów prawa administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie: prawo lub administracja;
 • przeszkolenie z zakresu egzekucji administracyjnej;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „DBA-PREF-Z”

Inne informacje:


  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165 lub 22 55 60 244