Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi administracyjnej
 • w Departamencie Rejestrów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy RP
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności administracyjnych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Departamentu
 • zakładanie kart rejestrowych w celu sporządzenia rejestru oraz przygotowywanie dokumentów potwierdzających udzielenie praw wyłącznych
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków dotyczących przedłużeń praw ochronnych na znaki towarowe, zaliczania opłat za kolejne lata ochrony wynalazków i wzorów oraz postępowań związanych z zaliczaniem opłat za pierwszy okres ochrony i publikację w Wiadomościach Urzędu Patentowego
 • korekta materiału przygotowanego przez Departament Rejestrów do publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego
 • ewidencjonowanie i opisywanie akt w celu przekazywania do zbioru Departamentu oraz archiwum zakładowego
 • udostępnianie rejestrów klientom zewnętrznym oraz udzielanie informacji o stanie prawnym praw wyłącznych zawartych w rejestrach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa:
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – przenoszenie dokumentów w teczkach i wstawianie ich na regały,
  – rozmowy telefoniczne w związku z wykonywanymi zadaniami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie pracy mieści się na czwartym piętrze budynku biurowego.
  Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
  Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa własności przemysłowej oraz prawa administracyjnego
  • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, grzeczność i uprzejmość
  • umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć zdobywania nowej wiedzy
  • umiejętność dostosowania działań do zmiennych warunków oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
  • odporność na stres, rzetelność, staranność oraz systematyczność
  • umiejętność dobrej obsługi komputera (pakiet MS Office) w szczególności MS Word i MS Excel

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (np. faks, kserokopiarka, zgrzewarka dokumentowa, bindownica)
 • wiedza z zakresu informatyki
 • zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • kopie dokumentów potwierdzających ponad 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej lub w administracji (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DR/P/4” oraz numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl/, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 oraz 22 57 90 452.