Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Departamencie Orzecznictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków (i sprzeciwów) do trybu spornego, zakładanie akt sprawy,
 • prowadzenie korespondencji w sprawie braków i usterek składanych wniosków (sprzeciwów),
 • sprawdzanie wpływu opłat za wnioski do trybu spornego,
 • przygotowywanie i kompletowanie akt do skierowania na rozprawy lub posiedzenia niejawne,
 • udzielanie informacji o stanie sprawy kierowanej do postępowania w trybie spornym,
 • wprowadzanie danych do elektronicznych baz Departamentu Orzecznictwa,
 • prowadzenie repertorium spraw spornych,
 • w zastępstwie, protokołowanie na rozprawach Kolegiów Orzekających ds. Spornych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Czynności fizyczne:
  • prowadzenie rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych oraz kontakty z innymi pracownikami Urzędu;
  • konieczność poruszania się po terenie Urzędu;
  • przenoszenie akt.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze i na czwartym piętrze budynku biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość środowiska komputerowego pakiet MS Office, Access, EXCEL,
  • umiejętność redagowania pism (dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści),
  • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność, komunikatywność,
  • uprzejmość,
  • umiejętność szybkiego pisania ręcznego – protokołowanie rozpraw,
  • ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo własności przemysłowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość podstawowych zasad obiegu korespondencji,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze prawa własności przemysłowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe referencje
 • w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą – kopia świadectwa wraz z tłumaczeniem na język polski
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej – kopia potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DO/R/P/3” oraz numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3000 PLN plus dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy ze znajomości przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo własności przemysłowej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.uprp.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067.