Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • powiatowy lekarz weterynarii
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii wSuwałkach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
  ul. Utrata 9
  16-400 Suwałki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Suwałki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
 • kierowanie Inspektoratem w zakresie organizacyjnym, finansowym oraz administracyjnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu, prowadzenie pojazdów kat. B

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku; brak podjazdów
  – praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • tytuł specjalisty w zakrsie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • umiejętność kierowania zespołem i planowania pracy
  • znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
  • dyspozycyjność
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dyplomu specjalizacji
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o kursach
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Zwycięstwa 26 A
  15-959 Białystok

Inne informacje:

  Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  dodatkowe informacje pod nr tel. 085 6510229 w.112