Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • powiatowy lekarz weterynarii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pozyskiwaniem, obrotem oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem – bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność prowadzenia negocjacji.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie (długość i rodzaj).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 – 958 GDAŃSK


Inne informacje:

  Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.