Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • powiatowy lekarz weterynarii
 • w Piotrkowie Trybunalskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Rzemieślnicza 26
  97-300 Piotrków Trybunalski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Piotrkowie Tryb., w tym: dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, zarządzanie środkami budżetowymi, gospodarowanie mieniem Inspektoratu, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 • pełnienie merytorycznego nadzoru nad realizowanymi zadaniami określonymi w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i prawodawstwie weterynaryjnym;
 • wydawanie decyzji administracyjnych;
 • wyznaczanie lekarzy weterynarii oraz innych osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności urzędowych;
 • współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jadnostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie , czasami poza siedzibą urzędu, wymagająca dyspozycyjności. Wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, kontakt z klientem zewnętrznym, reprezentowanie urzędu na zewnatrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy – komputer. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane jest na parterze budynku, w którym istnieją bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak jest podjazdów, odpowiedniej szerokości drzwi oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych
  • umiejętność kierowania zespołem
  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • dyspozycyjność, komunikatywność
  • umiejętność obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość jednego z języków obcych – urzędowych UE
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • przedłożenie na piśmie koncepcji kierowania pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź

  Siedziba administratora danych osobowych j.w.

Inne informacje:

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda z kandydatek/ każdy z kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia następnego etapu naboru.
  Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda kandydatka/każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6351411.