Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • powiatowy lekarz weterynarii
 • do spraw Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostróda
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
  ul.Sienkiewicza 13
  14-100 Ostróda
  oraz teren powiatu ostródzkiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu ostródzkiego wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t. Dz.U z 2015r,.poz.1482 ze zm.)
 • współpraca z właściwymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii oraz realizowanie polityki personalnej
 • gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Stacji Diagnostyki Włośnicy
 • przygotowywanie pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii
 • kontrolowanie poprawności wykonywania zadań realizowanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji
 • kierowanie Inspektoratem w zakresie organizacyjnym, finansowym oraz administracyjnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca wymagająca częstego przemieszczania się, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  -biuro zlokalizowane na trzecim piętrze,
  – duże obciążenie stresem
  – praca w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, o służbie cywilnej oraz kodeksu pracy
  • umiejętność prowadzenia negocjacji
  • prawo jazdy kategorii B
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność kierowania zespołem

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • komunikatywność
 • odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dyplomu specjalizacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doswiadczenie zawodowe(kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – PLW Ostróda”

Inne informacje:

  • Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: 28 czerwca 2016r.
  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  • oferty powinny być złożone w zaklejonej kopercie,
  • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
  • list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
  • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie lub listownie.
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • po zakończeniu naboru oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od obsadzenia stanowiska.
  • nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 524 14 87 w godz. 7.30 – 14.30.