Izba Celna w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97,
  93-232 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97,
  93-232 Łódź
  Wydział Kadr i Szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i udział w pracach zespołu do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego do Służby Celnej poprzez przeprowadzanie i interpretowanie testów psychologicznych/kompetencyjnych,
 • prowadzenie profilaktyki psychologicznej, w tym monitorowanie zagrożeń psychospołecznych w organizacji oraz psychoedukacji ukierunkowanej na promocję zdrowia psychicznego ( ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości ),
 • udział w zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania w Służbie Celnej,
 • realizacja zadań doradcy zawodowego,
 • prowadzenie szkoleń doskonalających umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku służbowym,
 • prowadzenie szkoleń dla osób w grupie wiekowej 50+,
 • poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy celnych i pracowników w trudnych sytuacjach zawodowych, prowadzenie stosownej dokumentacji i jej zabezpieczanie,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – pomoc psychologiczna dla funkcjonariuszy celnych w szczególności z komórek kontrolnych,
  – praca związana jest z wyjazdami służbowymi i delegacjami, wymagana dyspozycyjność,
  – prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obsługa urządzeń biurowych,
  – standardowe pomieszczenie biurowe, budynek posiada dwie windy oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe mgr psychologii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • studia psychologiczne o specjalizacji: doradztwo zawodowe lub ukończenie studiów wyższych psychologicznych i studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego,
  • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe psychologa lub/i doradcy zawodowego.
  • kompetencje ogólnoorganizacyjne i stanowiskowe: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta, orientacja na osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, gotowość do zmian, etyka zawodowa, skuteczna komunikacja, umiejętność planowania i organizacji pracy, inicjatywa, kreatywność i samodzielność w podejmowaniu działań, umiejętność: pracy w zespole i wnikliwego analizowania zagadnień

wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia z zakresu metod poradnictwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
 • prowadzenie warsztatów i zajęć interaktywnych lub posiadanie doświadczenia w tym zakresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Lodowa 97
  93-232 Łódź
  Kancelaria Izby Celnej w Łodzi

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3 500 zł brutto.
  Jednocześnie zachęcamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku na które odbywa się rekrutacja do wzięcia udziału w postępowaniu.