Izba Celna w Opolu

 • Dyrektor Izby Celnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • w Referacie Kadr i Szkolenia w Izbie Celnej w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Opolu
  ul. Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy i pracowników
 • Prowadzenie profilaktyki psychologicznej oraz psychoedukacji ukierunkowanej na promocje zdrowia psychicznego
 • prowadzenie szkoleń interpersonalnych z zakresu psychologii
 • udział w zespołach kwalifikacyjnych i rekrutacyjnych w jednostce
 • Wykonywanie innych zadań zwiaząnych z funkcjonowaniem komórki kadrowej jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Izby Celnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym; wyposażone w komputer z oprogramowaniem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie psychologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętnośc pracy w zespole
  • dyspozycyjnośc
  • umiejetnośc pracy przy zastosowaniu narzędzi informatycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Inne informacje: