Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • do spraw opieki psychologicznej i psychoedukacji
 • w Sekcji Psychologów Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad i konsultacji psychologicznych policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji,
 • prowadzenie psychoterapii grupowej lub indywidualnej w stosunku do policjantów oraz pracowników cywilnych Policji,
 • opracowywanie oraz przeprowadzanie szkoleń ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego policjantów i pracowników cywilnych Policji – zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym w trakcie dyżurów psychologicznych w ramach współpracy z jednostkami terenowymi,
 • przeprowadzanie badań psychologicznych policjantów oraz pracowników cywilnych Policji kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i służbowymi (na wniosek przełożonych z jednostek organizacyjnych garnizonu małopolskiego), obliczanie i interpretowanie wyników oraz orzekanie o przydatności w zawodzie kierowcy w tym wydawanie orzeczeń,
 • podejmowanie interwencji psychologicznych dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów oraz pracowników cywilnych Policji (np. użycie broni przez lub do policjanta, próba samobójcza, wypadek w służbie lub w pracy, przemoc domowa i problem alkoholowy).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, czasem poza ustalonym harmonogramem godzin pracy, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Wyjazdy służbowe do podległych jednostek organizacyjnych Policji, dyżury, praca w stresie i pod presją czasu. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KWP w Krakowie oraz poza nim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia Sekcji Psychologów WKiSz KWP w Krakowie usytuowane są na I piętrze w wielokondygnacyjnym budynku nr A przy ul. Mogilskiej 109 – niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, schody prowadzące na I piętro – brak podjazdów, wąskie ciągi komunikacyjne). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – psychologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niezbędna wiedza zawodowa,
  • umiejętności: myślenia analitycznego i syntezy, komunikatywności, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach trudnych i stresowych.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe: z zakresu psychologii transportu, z interwencji kryzysowej,
 • uprawnienia do badań kierowców,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • obsługiwanie specjalistycznego programu komputerowego WinPsycho,
 • 2 lata doświadczenia terapeutycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie w zawodzie psychologa,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych: kopia ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu lub z interwencji kryzysowej.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2 956,92 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Umowa na czas zastępstwa. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 173 698. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.