Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • w Sekcji Psychologów Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji metodą MultiSelect oraz na poszczególne stanowiska organizacji, rejestrowanie badanych, prowadzenie wywiadów psychologicznych, analizowanie, interpretowanie wyników badań, sporządzanie opinii psychologicznych, archiwizowanie wyników,
 • kształtowanie warunków i stosunków pracy poprzez edukację policjantów i pracowników skierowaną na rozwój kompetencji społecznych koniecznych w zarządzaniu,
 • współpraca z Sekcją ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia, w zakresie organizacji badań kandydatów do służby w Policji,
 • badanie i ocenianie problemów środowiska policyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, czasem poza ustalonym harmonogramem pracy,
  w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Praca niejednokrotnie monotonna, związana z prowadzeniem wywiadów psychologicznych, interpretowaniem wyników badań, sporządzaniem opinii . Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KWP w Krakowie oraz poza nim. Pracownik podejmuje działania z zakresu doradztwa i edukacyjne, skierowane na rozwój kompetencji społecznych, koniecznych w zarządzaniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia Sekcji Psychologów WKiSz KWP w Krakowie usytuowane są na I piętrze w wielokondygnacyjnym budynku nr A przy ul. Mogilskiej 109 – niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, schody prowadzące na I piętro – brak podjazdów, wąskie ciągi komunikacyjne). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie psychologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niezbędna wiedza zawodowa,
  • umiejętności: analitycznego myślenia i syntezy, komunikatywności, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu: zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętność posługiwania się metodą MultiSelect,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy (rodzaj i długość).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych: np. kopia studiów podyplomowych z zakresu: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa. Proponowane wynagrodzenie: 3 070,85 zł brutto
  + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 180 008. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:12 615-40-68.