Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji
 • Sekcji Psychologów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji ukierunkowanej na osiąganie optymalnego funkcjonowania.
 • Świadczenie pierwszej pomocy emocjonalnej oraz interwencji kryzysowej w związku z obciążającym zdarzeniem.
 • Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej w kierunku wzmacniania osobistych, zawodowych i społecznych kompetencji policjantów i pracowników Policji.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej występowaniu niekorzystnych zjawisk wśród policjantów i pracowników Policji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30,
  – pierwsza pomoc emocjonalna oraz interwencja kryzysowa realizowana wobec policjantów
  i pracowników Policji poza wyznaczonymi godzinami pracy,
  – dyżury psychologa realizowane w wyznaczonych jednostkach garnizonu zachodniopomorskiej Policji,
  – praca z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji,
  – praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i poza nim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin.

  Inne
  Informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,392; wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.608,39 zł brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe mgr psychologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz poradnictwie dla osób dorosłych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów lub treningów psychologicznych (także w formie referencji),
 • znajomość: Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z 6.10.2014 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • referencje, opinie.

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 14/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82 11 261 lub 82 11 235.