Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Grudziądzka 9-15
  85-130 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie pracownikom CPR wsparcia psychologicznego, udzielanie porad oraz podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych w celu zminimalizowania zjawiska wypalenia zawodowego
 • odsłuchiwanie i analizowanie rozmów operatorów numerów alarmowych w celu zapewnienia wsparcia i właściwej organizacji bieżącej pracy
 • tworzenie planów szkoleń na potrzeby pracowników CPR oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń antystresowych w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji kadr
 • wspomaganie naborów na stanowiska operatorów numerów alarmowych w celu zbadania kompetencji kandydatek/kandydatów na te stanowiska pracy
 • uczestniczenie w procesie adaptacji nowozatrudnionych pracowników w celu zapewnienia przygotowania do samodzielnej realizacji zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy, krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. Grudziądzkiej 9-15, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe psychologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze udzielania wsparcia psychologicznego pracownikom podmiotów ratowniczych lub udzielania pomocy ofiarom wypadków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego
  • znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • myślenie kreatywne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganiach dodatkowych (studia podyplomowe)

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „ psycholog – WBZK”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
  na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.