Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca generalny
 • w Kierownictwie Departamentu Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Klonowa 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie funkcjonowania Wojskowej Służby Prawnej, w tym uzgadnianie tworzenia, likwidacji lub zmian samodzielnych stanowisk doradców prawnych lub etatów komórek prawnych.
 • Opracowywanie opinii, interpretacji, ekspertyz i analiz dotyczących obowiązujących przepisów prawnych w obszarze działalności Wojskowej Służby Prawnej w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania w resorcie obrony narodowej.
 • Uzgadnianie wniosków personalnych w sprawach wyznaczania lub zwalniania ze stanowisk w Wojskowej Służbie Prawnej.
 • Sporządzanie opinii, analiz i wytycznych w sprawach szczególnie skomplikowanych i mających istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Wojskowej Służby Prawnej.
 • Przygotowywanie rekomendacji dotyczących kontraktowania usług prawnych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
 • Opracowywanie propozycji systemowych rozwiązań prawnych o wysokim stopniu złożoności, w tym legislacyjnych, potencjalnych sytuacji problemowych w zakresie przepisów prawnych dotyczących Wojskowej Służby Prawnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
  Zagrożenie korupcją.
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach i spotkaniach uzgodnieniowych w celu reprezentowania stanowiska departamentu, również w godzinach popołudniowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: brak windy, brak możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze obsługi prawnej
  • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne”
  • znajomość: ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • znajomość: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej”, decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze obsługi prawnej (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5600 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088; (22) 261 840 515, (22) 261 840 042. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.