Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca generalny
 • do spraw Rzecznik Prasowy MSZ
 • w Biurze Rzecznika Prasowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Publiczne prezentowanie stanowiska ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE oraz wyjaśnianie podejmowanych przez nich działań, inicjatyw i programów.
 • 2. Przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu.
 • 3. Komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych w związku z publikacjami prasowymi, audycjami radiowymi i telewizyjnymi oraz innymi materiałami rozpowszechnianymi w środkach masowego przekazu dotyczącymi działalności ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE.
 • 4. Komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych w związku z publikacjami prasowymi, audycjami radiowymi i telewizyjnymi oraz innymi materiałami rozpowszechnianymi w środkach masowego przekazu dotyczącymi działalności jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • 5. Organizowanie kontaktów publicznych przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 • 6. Współudział w realizacji ustawowego obowiązku udzielania informacji publicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Nietypowe godziny pracy.
  2. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
  3. Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym lub koordynującym pracę innych) na stanowisku rzecznika prasowego lub w działalności publicystycznej bądź dziennikarskiej lub w komunikacji społecznej, w tym we współpracy z mediami.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadani stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej.
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej RP i integracji europejskiej
  • bardzo dobra znajomość ustaw: prawo prasowe, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych
  • znajomość zasad prowadzenia polityki Public Relations
  • znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
  • umiejętności: szybkiego, syntetycznego pisania materiałów informacyjnych, komunikatów i notek; wyrażania myśli w sposób logiczny; negocjacyjne; wystąpień publicznych; pracy pod presją czasu i w stresie; kierowania zespołem

wymagania dodatkowe

 • studia wyższe lub podyplomowe mające w programie nauczania zagadnienia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • przeszkolenie z zakresu: zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, zarządzania informacją, wystąpień publicznych, współpracy z mediami.
 • znajomość języka niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na poziomie C1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 151, poz 1252 z późn. zm.) – w odniesieniu do punktu 2 ww. rozporządzenia należy przedstawić dokument wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne przeszkolenia
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BRP 50/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 8 400 PLN do ok. 9 360 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).

  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8311

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.