Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca ministra
 • do spraw obsługi prasowej
 • w Wydziale Prasowym w Departamencie Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru dziennikarzy mediów regionalnych, lokalnych i branżowych oraz obsługa dziennikarzy zwracających się z prośbą o informacje w sprawach związanych z działalnością resortu
 • realizacja działań związanych funkcjonowaniem międzyresortowego projektu „Obywatel”
 • opracowywanie projektów publikacji propagujących działalność Ministerstwa oraz wykonywanie stenogramów z wystąpień członków Kierownictwa we współpracy z firmami zewnętrznymi wyłonionymi w trybie zamówienia publicznego
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia resortu w zakresie komunikacji społecznej
 • współpraca ze służbami prasowymi KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z Ministerstwem
 • pełnienie dyżurów telefonicznych
 • monitorowanie funkcjonowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zróżnicowane godziny pracy, również w dni wolne. Wyjazdy służbowe. Reprezentowanie departamentu w spotkaniach roboczych
  z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów. Krótkie terminy na wykonanie zleconych przez Kierownictwo MG zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – miejsce pracy: I piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  – na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  – brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa lub komunikacji społecznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w mediach lub w biurze prasowym, w tym: doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, w pracy przed kamerą i w organizowaniu i prowadzeniu konferencji prasowych lub innych wydarzeń medialnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu gospodarki
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej
  • umiejętność szybkiego i poprawnego pisania informacji prasowych
  • znajomość rynku mediów
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1
  • komunikatywność, w tym umiejętności w zakresie wystąpień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DKS – 47”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-53-55 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl