Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca ministra
 • do spraw monitoringu przedsięwzięć inwestycyjnych
 • w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu Biura Administracyjno-Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Budowanie, kategoryzowanie i priorytetyzacja portfela przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Opracowywanie wykazu strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z określeniem prognozowanych wielkości budżetowych będących podstawą do opracowania projektu Wieloletniego Planu Finansowego i projektu budżetu Ministerstwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 • Kompleksowa koordynacja czynności związanych z bieżącą oceną przebiegu kolejnych etapów inwestycji, w szczególności poprzez weryfikację harmonogramów rzeczowo – finansowych, ocenę postępu wydatkowania środków budżetowych, stopnia realizacji zakresu rzeczowego inwestycji i terminowości płatności.
 • Sprawowanie funkcji doradczo – eksperckiej, poprzez tworzenie i rekomendowanie rozwiązań koncepcyjnych usprawniających wykorzystanie środków inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie zbiorczych informacji z przebiegu inwestycji wraz z rekomendacjami odnośni sposobu dalszej ich realizacji oraz aktualizacją katalogu potencjalnych ryzyk.
 • Opracowywanie i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa na terenie urzędu, obsługa urządzeń biurowych.
  Praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub w zakresie zarządzania lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub zarządzania
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych,
  • znajomość metodyk zarządzania projektami,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu,
  • wiedza w zakresie procedur finansowych,
  • znajomość obsługi MS Excel,
  • innowacyjność i otwartość na zmiany,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy zespołowej i zarządzania współpracownikami,
  • skuteczność, odpowiedzialność, skrupulatność i systematyczność,
  • dążenie do rozwoju zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia, certyfikaty z zarządzania projektami,
 • kursy z zakresu controllingu finansowego, księgowości,
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie koordynowania zadań i zarządzania zespołem,
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami i controllingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kursy, szkolenia, certyfikaty z zarządzania projektami,
 • kopie dokumentów potwierdzających kursy z zakresu controllingu finansowego, księgowości,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie koordynowania zadań i zarządzania zespołem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami i controllingu,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BAF/WPiRB – radca ministra
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-49-24 lub (22) 601-53-80.