Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Biurze Prawnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez komórki organizacyjne GDDKiA oraz dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, uregulowań i procedur wewnętrznych GDDKiA, warunków kontraktowych FIDIC,
 • uzgadnianie pod względem formalno-prawnym umów, aneksów do umów, wzorów umów, projektów decyzji administracyjnych,
 • analizowanie i merytoryczne ocenianie roszczenia kierowane do GDDKiA oraz udział w formułowaniu roszczeń w stosunku do kontrahentów GDDKiA w zakresie zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych i autostrad,
 • udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie obsługi spraw sądowych GDDKiA prowadzonych, zgodnie z zastrzeżeniem ustawowym, przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa,
 • reprezentacja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo Dyrektora Generalnego GDDKiA w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, w sprawach dotyczących ich zadań statutowych nieprzekazanych do kompetencji Oddziałów terenowych GDDKiA oraz w sprawach niezastrzeżonych dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • sporządzanie pism procesowych, dodatkowych wyjaśnień i innych dokumentów, w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka.
  – praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi
  – wyjazdy służbowe związane z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. W przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – praca w pokojach wieloosobowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z obsługą prawną/ legislacyjną,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień radcy prawnego,
  • znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego i administracyjnego,
  • znajomość przepisów prawa pracy,
  • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie zagadnień dotyczących inwestycji drogowych,
  • umiejętność obsługi edytorów tekstu, poczty elektronicznej, korzystania z internetowych serwisów prawniczych

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość FIDIC,
 • znajomość zasad wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia sektora transportu drogowego,
 • znajomość przepisów prawa wspólnotowego,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień radcy prawnego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kard i Szkoleń
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BP 3)


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  Pisemny test wiedzy (w przypadku dużej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne – pow. 10).
  Rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 87 24