Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • na samodzielnym stanowisku pracy – radcowie prawni w Gabinecie Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie opinii prawnych, sporządzanie informacji prawnych i udzielanie porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych GUS, w celu zapewnienia obsługi prawnej GUS,
 • uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, w celu zapewniania obsługi prawnej GUS,
 • udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów zawieranych przez GUS, w tym w trybie zamówień publicznych oraz porozumień, w celu zapewnienia obsługi prawnej GUS,
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw sądowych, w celu zapewnienia obsługi prawnej GUS,
 • udzielanie pomocy prawnej komórkom organizacyjnych GUS, urzędom statystycznych oraz jednostkom podporządkowanym Prezesowi GUS w sprawach o znaczeniu dla wszystkich służb statystyki publicznej, w celu zapewnienia obsługi prawnej Prezesa GUS,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Prezesa GUS i zarządzeń Dyrektora Generalnego GUS, w celu zapewnienia obsługi prawnej GUS,
 • prowadzenie bieżącej analizy orzecznictwa sądowego i innych organów, wiążącego się tematycznie z zakresem działania Prezesa GUS, w celu zapewnienia obsługi prawnej Prezesa GUS,
 • sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności w celu zapewnienia obsługi prawej w GUS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku radcy prawnego,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • odbycie aplikacji,
  • wpis na listę radców prawnych,
  • znajomość powszechnie obowiązujących aktów prawnych z różnych dziedzin prawa i umejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
  • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
  • współpraca,
  • kreatywność,
  • myślenie analityczne,
  • orientacja na klienta/interesanta.

wymagania dodatkowe

 • odbycie aplikacji radcowskiej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji,
 • kopia wpisu na listę radców prawnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  28-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 37/GP/2016

Inne informacje:

  Czas pracy wynosi 20 godzin.

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 091 zł + dodatek stażowy.

  Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22), 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.