Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • do Pierwszego Wydziału Obsługi Prawnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Czechowice-Dziedzice
 • Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach
  ul. Nad Białką 1a
  43-502 Czechowice-Dziedzice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej przed sądami,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym IS opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • opiniowanie projektów odpowiedzi na skargi podatników składane do sądu administracyjnego
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, pracowniczych i podatkowych
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz treści umów i pism wychodzących na zewnątrz

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na 1 piętrze Urzędu (praca związana z koniecznością poruszania się po budynku – max. 3 kondygnacje),
  – oświetlenie sztuczne i naturalne.
  – budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy; częściowo jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych); w Urzędzie istnieją bariery architektoniczne: brak wind i przystosowanych węzłów sanitarnych,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do wykonywania zawodu – wpis na listę radców prawnych
  • umiejętność posługiwania się informatycznymi programami prawniczymi
  • wiedza prawnicza
  • komunikatywność
  • umiejętność argumentowania
  • doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na stanowiskach wymagających posługiwania się wiedzą prawniczą

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa podatkowego
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Damrota 25
  40-022 Katowice
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 172974”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2623 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-51.