Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Samodzielnym Oddziale Obsługi Prawnej w Izbie Skarbowej w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Elblągu
  ul. Mickiewicza 43
  82-300 Elbląg

  Urząd Skarbowy w Braniewie
  ul. Jana Matejki 6
  14-500 Braniewo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie bieżącej obsługi prawnej w tym udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibach 2 Urzędów: w Urzędzie Skarbowym w Elblągu i w Urzędzie Skarbowym w Braniewie,
  – czas pracy (16 godzin w Urzędzie Skarbowym w Elblągu i 8 godzin w Urzędzie Skarbowym w Braniewie),
  – praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
  – praca wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – wyjazdy służbowe związane z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. W przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego lub na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa podatkowego/postępowania egzekucyjnego w administracji w organach skarbowych,
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw podatkowych i prawa europejskiego,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • opinia z okręgowej izby radców prawnych (w tym o niekaralności za przewinienia dyscyplinarne),
 • kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • referencje.

Termin składania dokumentów:

  03-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy IS Olsztyn – radca prawny”.

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Życiorys i list motywacyjny powinny zawierać własnoręczny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254238

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.