Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Samodzielnym Oddziale Obsługi Prawnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie pod względem prawnym sporządzanych w Izbie projektów aktów prawnych, w tym zarządzeń i decyzji oraz umów zawieranych przez Izbę w celu zapewnienia zgodności z prawem i zabezpieczenia interesu Izby,
 • reprezentowanie Dyrektora i Izby Skarbowej w postępowaniach sądowych i administracyjnych w celu zabezpieczenia i ochrony prawnej interesu Skarbu Państwa,
 • sporządzanie opinii prawnych i w tym zakresie dokonywanie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy, w celu dostarczenia komórkom organizacyjnym Izby specjalistycznej wiedzy w zakresie objętym opinią,
 • udzielanie porad i wyjaśnień pracownikom Izby w zakresie stosowania prawa w celu wsparcia bieżącej pracy i zapewnienia zgodności działań Izby z obowiązującym prawem,
 • sporządzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej skarg kasacyjnych i zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na nie w celu zabezpieczenia i ochrony prawnej interesu Skarbu Państwa,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z kontaktami z pracownikami urzędów skarbowych i Izby Skarbowej
  reprezentowanie Izby przed Sądem,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin, wykonanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych i prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji swojego stanowiska,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

 • aplikacja radcowska

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”.