Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Wydziale Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce
  ul. Gorbatowa 15
  07-410 Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocenianie aktów prawnych podjętych przez organy jednostek samorządu terytorialnego pod względem formalno-prawnym
 • wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań nieistotnego naruszenia prawa oraz skarg do sądu administracyjnego i odpowiedzi na skargi na akty nadzoru
 • pełnienie zastępstwa procesowego przez sądami oraz innymi organami orzekającymi
 • badanie spraw, które wynikają z wpływających do organu nadzoru skarg, interwencji oraz sygnałów w sprawach legalności aktów prawnych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie urzędu
  – wyjazdy służbowe (rozprawy administracyjne)
  – wystąpienia publiczne
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  – praca związana z obsługą klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody)
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych
  • znajomość przepisów prawa: administracyjnego materialnego i procesowego, regulujących postępowanie przed sądami powszechny, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, Kodeks wyborczy
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie prrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność interpretowania przepisów prawa, analitycznego myślenia
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy LEX-O/2

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.100 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.