Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • do spraw zastępstwa procesowego i obsługi prawnej
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Zastępstwa Procesowego i Obsługi Prawnej Departamentu Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie i podpisywanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych, interpretacji przepisów prawnych, opinii w sprawach dotyczących stosunku pracy
 • wykonywanie zastępstwa procesowego (przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz innymi organami orzekającymi), Ministra Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Audytowego lub urzędu obsługującego ministra
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, opiniowanie projektów decyzji, postanowień oraz innych aktów administracyjnych, a także umów o dzieło, zlecenia lub innych umów zawieranych przez Ministra Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisję Nadzoru Audytowego lub urząd obsługujący ministra
 • udział w rozprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku radcy prawnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
  • znajomość przepisów prawa z zakresu działania Ministra Finansów oraz umiejętność ich zastosowania
  • umiejętność dokonywania analiz oraz wyciągania, na ich podstawie, wniosków
  • umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
  • umiejętność negocjacji oraz przekonywania do słuszności proponowanych rozwiązań
  • odporność na stres
  • umiejętność organizacji pracy własnej

wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja radcowska
 • przeszkolenie z zakresu obsługi programów prawniczych, np. Lex, Legalis
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone”
 • znajomość innego języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego uprawnienia oraz przeszkolenia
 • pożądana kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone”.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/074/PR

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.