Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Biurze do Spraw Umów Offsetowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas sporządzania przez Biuro uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania offsetu w związku z realizacją dostaw SpW w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Wsparcie prawne realizacji zadań Biura związanych z przygotowywaniem założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium RP potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów państwa.
 • Udział w ocenie ofert offsetowych oraz udział w negocjacjach warunków i zakresu realizacji przez zagranicznych dostawców SpW obowiązku offsetowego w ramach umowy offsetowej zgodnego z potrzebami i priorytetami Sił Zbrojnych RP.
 • Udział w przygotowaniu projektu umów offsetowych, udział w kontroli wykonania umów offsetowych oraz wsparcie prawne realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością.
 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas przygotowywania materiałów na potrzeby Komitetu Offsetowego oraz obsługa prawna spotkań organizowanych przez Biuro w zakresie problematyki offsetu.
 • Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Biura przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne jak również opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień i innych dokumentów resortowych i pozaresortowych w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowania o stwierdzenie prawomocności wyroków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste reprezentowanie Biura na zewnątrz np. w ramach procedury zawierania umów offsetowych, spotkań grup roboczych, wizyt w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego, etc.
  Zagrożenie korupcją ze strony instytucji i podmiotów przemysłu obronnego z uwagi na udział w zawieraniu umów offsetowych oraz dostęp do planów modernizacji technicznej SZ RP.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich
  Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę Radców Prawnych,
  • powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze świadczenia pomocy prawnej lub w obszarze obronności,
  • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”,
  • znajomość: ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, problematyki modernizacji technicznej SZ RP,
  • znajomość: ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej SZ RP, ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP, ustawy o zamówieniach publicznych, problematyki w zakresie zasad funkcjonowania krajowego rynku uzbrojenia, struktury organizacyjnej MON,
  • umiejetności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, poszukiwania rozwiązań, dążenia do rezultatu, innowacyjności, komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę Radców Prawnych
 • kopia dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze świadczenia pomocy prawnej lub w obszarze obronności (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5000 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 042, (22) 261 840 088; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.