Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • do spraw obsługi prawnej
 • w Wydziale Administracyjnym Biura Administracyjno-Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa prawna zadań realizowanych przez Biuro Administracyjno-Finansowe MSW, w szczególności w oparciu o ustawę o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wewnętrzne,
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora BAF MSW, Dyrektora Generalnego MSW oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, będących w kompetencji BAF MSW,
 • Obsługa prawna spraw dotyczących IT oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień w przedmiotowym zakresie,
 • Udzielanie porad prawnych pracownikom BAF MSW w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 • Występowanie przed sądami i urzędami w sprawach prowadzonych przez BAF MSW,
 • Prowadzenie zastępstwa procesowego Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego w postępowaniach arbitrażowych,
 • Ustalanie wykładni przepisów prawnych w związku ze sprawami prowadzonymi przez BAF MSW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.
  Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych,
  • doświadczenie zawodowe pow. 3 lat w obszarze obsługi prawnej jednostki budżetowej,
  • doświadczenie zawodowe pow. 3 lat związane ze sprawowaniem zastępstwa procesowego,
  • doświadczenie zawodowe pow. 3 lat w obszarze obsługi prawnej w obszarze zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących teleinformatyki,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego i procedur postępowania administracyjnego, bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego,
  • bardzo dobra znajomość zasad techniki prawodawczej i umiejętność jej praktycznego stosowania w procesie opiniodawczym i legislacyjnym,
  • zaawansowana wiedza w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie procedur finansowych,
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
  • innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole i wspierania współpracowników,
  • umiejętność identyfikacji z organizacją i realizowanymi zadaniami, dążenie do doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wpis na listę radców prawnych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe pow. 3 lat w obszarze obsługi prawnej jednostki budżetowej, pow. 3 lat związane ze sprawowaniem zastępstwa procesowego, pow. 3 lat w obszarze obsługi prawnej w obszarze zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących teleinformatyki (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  S. Batorego 5
  02-591 Warszawa
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BAF – radca prawny
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do pracy w pełnym wymiarze godzin (20 godzin tygodniowo) w lokalu jednostki organizacyjnej.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-53-43 lub (22) 601-53-80.