Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
  Ul. Lubicz 25
  31-503 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań radcy prawnego związanych z działalnością prawną Urzędu, w szczególności udzielanie opinii i porad prawnych, w tym opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień oraz innych aktów wydawanych przez Dyrektora Urzędu, informowanie pracowników o zmianach przepisów prawa w zakresie dotyczącym działania Urzędu, korzystając z programu komputerowego LEX w ce
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, prowadzenie rejestru w/w osób, którym stwierdzono kwalifikacje, zamieszczanie i aktualizowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych oraz realizacji zadań Urzędu w tym zakresie
 • przygotowywanie stanowisk w sprawach odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawanych przez Dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem bloczków mandatowych, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących uprawnień do nakładania przez pracowników urzędów górniczych grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia
 • na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentowanie Dyrektora Urzędu i pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami i instytucjami, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej, zapewnienie terminowości: przeprowadzania ocen pracowników oraz sporządzania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
 • uczestniczenie z upoważnienia Dyrektora Urzędu w badaniach powypadkowych, współuczestniczenie w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych oraz wykonywanie czynności związanych z kierowaniem do sądów wniosków o ukaranie w odniesieniu do wykroczeń popełnionych w związku z ruchem zakładu górniczego oraz projektów wystąpień do przedsiębiorców o zastosowanie wobec sprawców wykroczeń środków odd
 • sporządzanie dokumentacji związanej z odbyciem służby przygotowawczej przez pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowywanie projektów opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie Urzędu,
  • praca przy monitorze ekranowym,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy przy obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
  • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
  • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych
  • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym programu LEX.

wymagania dodatkowe

 • wyższe magisterskie prawnicze
 • 1 rok pracy w administracji publicznej w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym i prowadzeniem postępowań administracyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  Lubicz 25
  31-503 Kraków
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – radca prawny” należy wysyłać na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

  1. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Stosowane metody i techniki naboru:
  • do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
  • do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu czynności obejmujących obsługę programów MS Office Word i MS Outlook, LEX.
  • do sprawdzenia umiejętności interpersonalnych – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  3. w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w Urzędzie).
  6. Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty
  i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  7. Dokumenty złożone jako załączniki nie będą zwracane.
  8. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych lub otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  9. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni pisemnie.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-12) 421-01-22.