Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Biurze Organizacji i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę Opolskiego oraz Dyrektora Generalnego OUW oraz umów i porozumień zawieranych przez ww. podmioty,
 • reprezentowanie Skarbu Państwa – Wojewody Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami.
 • wydawanie opinii i interpretacji prawnych na potrzeby Wojewody Opolskiego, Dyrektora Generalnego i Wydziałów OUW,
 • wskazywanie sposobu załatwienia sprawy poprzez udzielanie na bieżąco konsultacji, wyjaśnień, porad prawnych pracownikom wydziałów OUW, a także biorąc udział w negocjacjach,
 • wydawanie opinii w sprawach sporów kompetencyjnych,
 • współpracowanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej
 • podejmowanie działań w celu podnoszenia samodzielnie kwalifikacji poprzez monitoring orzecznictwa sądowego i nowelizacji przepisów prawa, literatury fachowej oraz poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -krajowe wyjazdy służbowe,
  -stres związany z reprezentacją urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość prawa materialnego i procesowego,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
  • umiejętność argumentowania i negocjacji,
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej
 • znajomość obsługi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia radcy prawnego,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem ” oferta pracy oraz nr ogłoszenia ”

Inne informacje:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3845.- złotych brutto.
  Dodatkowe informacje: (077) 4524-261