Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Męczenników 11
  13-200 Działdowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Działdowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie opinii prawnych i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • wykonywanie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z postępowaniem administracyjnym, prawem weterynaryjnym, prawem pracy, prawem cywilnym i postępowaniem cywilnym
 • opiniowanie pod względem formalnym aktów normatywnych oraz wszelkich umów zawieranych przez Inspektorat
 • wykonywanie zastępstwa procesowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy komputerze,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – praca pd presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada windy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner i inne urządzenia biurowe)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualny wpis na listę radców prawnych
  • znajomość prawa weterynaryjnego, w tym także prawa UE, postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego

wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • znajomość programów prawniczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Męczenników 11
  13-200 Działdowo

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.