Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Wydziale Nadzoru Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Reprezentowanie Skarbu Państwa (SP) w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami, a także w sądowych postępowaniach egzekucyjnych oraz prowadzenie spraw sądowych w celu zapewnienia właściwej ochrony interesów Skarbu Państwa i Wojewody Śląskiego.
 • Opiniowanie i doradztwo prawne w sprawach należących do zakresu działania wydziałów Urzędu w celu zapewnienia właściwej ochrony interesów Skarbu Państwa i Wojewody Śląskiego, jako organu administracji rządowej oraz rozstrzygania zgłaszanych wątpliwości prawnych z zakresu zadań merytorycznych wydziałów.
 • Reprezentowanie Wojewody Śląskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i w sprawach o charakterze precedensowym i o szczególnie złożonym stanie faktycznym i prawnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach a także przed innymi organami oraz prowadzenie spraw sądowo – administr. w celu zapewnienia ochrony interesów Wojewody, jako organu administracji rządowej.
 • Opracowywanie stanowisk Wojewody Śląskiego w zakresie postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w celu zabezpieczenia interesów oraz zapewnienia właściwej reprezentacji Skarbu Państwa przed sądami.
 • Uzgadnianie projektów decyzji administracyjnych przedkładanych do podpisu Wojewodzie lub Wicewojewodom celem weryfikacji ich ustawowych podstaw wydania, formalnych elementów decyzji oraz zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz (uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądowych na terenie całego województwa – kilka razy w tygodniu). Zagrożenie korupcją (w związku z możliwością składania wiążących dla SP oświadczeń woli w toczących się postępowaniach sądowych, w tym zawierania ugody). Krajowe wyjazdy służbowe (rozprawy z obowiązkowym udziałem pełnomocnika Wojewody Śląskiego są wyznaczanie przez sądy na terenie całego kraju – kilka razy w miesiącu).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stacjonarne stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu na III piętrze budynku. Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe, na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego i/lub na stanowiskach związanych ze sporządzeniem pism procesowych i/lub opinii prawnych i/lub umów i/lub występowaniem przed sądami powszechnymi i/lub wojskowymi i/lub administracyjnymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szczególne uprawnienia: wpis na listę radców prawnych;
  • znajomość kodeksów: cywilnego, postępowania cywilnego, karnego, wykroczeń, postępowania karnego, postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność, terminowość, zorientowanie na osiąganie celów;
  • nastawienie na rozwój;
  • umiejętność interpretowania przepisów prawnych;
  • skuteczna komunikacja;
  • podejmowanie decyzji, odpowiedzialność;
  • umiejętności analityczne
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel na poziomie podstawowym), a także systemów informacji prawnej Lex Omega, Lex Polonica, Legalis na poziomie średniozaawansowanym.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego”
  (osobiście lub pocztą)

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW – Wzory oświadczeń.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 – 796.
  Planowany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2016 r.