Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze

 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Kierownictwie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Batorego 56
  65-001 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie opinii prawnych, udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego;
 • sprawowanie zastępstwa prawnego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi;
 • opiniowanie umów cywilno-prawnych, z którymi wiążą się zobowiązania prawne i majątkowe;
 • udzielanie pomocy prawnej osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające i rozpatrującym sprawy w związku ze stwierdzeniem szkód w mieniu wojskowym oraz naruszeniem prawa i dyscypliny wojskowej;
 • opiniowanie protokołów powypadkowych i odszkodowawczych sporządzonych przez jednostki wojskowe stacjonujące na terenie województwa oraz przygotowywanie Szefowi WSzW projektów decyzji odszkodowawczych i udzielanie wyjaśnień w tym zakresie;
 • prowadzenie zajęć z zakresu popularyzacji przestrzegania prawa w ramach szkoleń uzupełniających prowadzonych w WSzW oraz udział w szkoleniach Radców Prawnych organizowanych przez obsługę prawną w resorcie Obrony Narodowej;
 • udzielanie pomocy w rozstrzyganiu zagadnień prawnych przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, petycji i innych spraw zgłaszanych przez wojskowych komendantów uzupełnień;
 • informowanie Szefa WSzW o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności WSzW oraz stwierdzonych naruszeniach prawa i skutkach tych naruszeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu w wymiarze 40 godz. tygodniowo

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
  • umiejętność obsługi programu komputerowego LEX / LEGALIS;
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;
 • pogłebiona znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących obsługę prawną jednostek wojskowych oraz system pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
  Sekcja Kadr, ul. Batorego 56, 65-001 Zielona Góra
  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

Inne informacje:

  Praca na stanowisku związana jest z nadaniem pracowniczego przydziału mobilizacyjnego . Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1111 ze zm.). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie od dnia 04 stycznia 2016 roku. Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 648 506.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.