Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw obsługi kancelarii
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna Inspektoratu, zgodnie z obowiązującą procedurą wdrożenia i funkcjonowania systemu obiegu dokumentów i spraw, przyjmowanie, ewidencjonowanie w odpowiednich rejestrach dokumentów wpływających do GIF, obsługa oprogramowania w tym zakresie.
 • Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonych, koordynowanie przepływu dokumentacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wymianą dokumentów oraz obsługa wymiany poczty Inspektoratu z międzyresortowym punktem wymiany korespondencji.
 • Współpraca z urzędem pocztowym, w tym: wysyłanie i odbieranie korespondencji, przyjmowanie zwrotów korespondencji, załatwianie reklamacji, prowadzenie ewidencji przesyłanej korespondencji.
 • Obsługa kancelaryjna GIF w zakresie wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, skredytowanych, zgodnie z zawartymi umowami.
 • Kontakt z przedstawicielami poczty oraz kurierami różnych firm spedycyjnych.
 • Obsługa klientów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w urzędzie procedurami, w tym udzielanie informacji związanych z procesem składania dokumentów, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych, współpraca z pracownikami GIF w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  – komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu,
  – praca pod presją czasu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną lub w recepcji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz jego zadań.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną lub w recepcji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „Referendarz ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.