Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw obsługi sekretariatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonych, koordynowanie przepływu dokumentacji.
 • Obsługa rozmów telefonicznych z klientami Urzędu.
 • Organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych oraz wizyt gości.
 • Przygotowywanie materiałów i pism na zlecenie przełożonego.
 • Zarządzanie kalendarzem spotkań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  – komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami, urzędu
  – praca pod presją czasu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze, I i III piętrze budynku.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku zwiazanym z obsługą biura, recepcji lub sekretariatu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz jego zadań,
  • znajomość ustawy prawo farmaceutyczne,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność sporządzania pism i notatek.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi klienta i umiejętność aktywnego słuchania,
 • komunikatywność,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą biura, recepcji lub sekretariatu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „Referendarz ds. obsługi sekretariatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Wydziale Organizacyjnym w BDG

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie według mnożnika kwoty bazowej – 1,5.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.