Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw planistyczno-finansowych i obsługi administracyjnej
 • w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie komputerowej ewidencji pism wpływających i wychodzących z Departamentu oraz kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu/dekretacji Dyrektora oraz prowadzenie terminarza zadań, spotkań i narad i udział w ich przygotowaniu i obsłudze;
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu, a także ewidencjonowanie i śledzenie stanu ich realizacji m.in. przy użyciu narzędzi elektronicznych;
 • Prowadzenie obsługi poczty elektronicznej sekretariatu Departamentu oraz telefonu i telefaksu;
 • Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem procesu planowania finansowego DMiIoŚ w aspekcie rocznym i wieloletnim i w tym zakresie udział w opracowywaniu wieloletnich programów PMŚ oraz opiniowanie wojewódzkich programów monitoringu środowiska i analiza stanu ich realizacji;
 • Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem procesu realizacji wydatków budżetowych wynikających z planu finansowego jak również prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, bieżące analizowanie realizacji planu finansowego;
 • Opracowywanie dokumentów planistycznych Departamentu, w tym planu pracy Departamentu, planu urlopów pracowników Departamentu, planu szkoleń pracowników Departamentu;
 • Przygotowywanie wkładu Departamentu do planu działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach obowiązków wynikających z kontroli zarządczej;
 • Sporządzanie zbiorczych dokumentów dotyczących działalności Departamentu oraz notatek ze spotkań i narad Departamentu, kompletowanie i przechowywanie dokumentów Dyrektora, a także archiwizacja i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Charakter pracy obejmuje częste kontaktowanie się z klientami zewnętrznymi; praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1 rok pracy na stanowisku obejmującym zadania związane z planowaniem i rozliczaniem budżetu,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o służbie cywilnej, finansów publicznych i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • biegła znajomość obsługi komputera, środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet;

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: w zakresie specjalistycznego programu SOD (System Obiegu Dokumentów) i obsługi kancelaryjnej korespondencji
 • doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku obsługi sekretariatu w instytucji administracji publicznej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  z dopiskiem: „WK/DM/32/15”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wszystkie wymagane oświadczenia, list motywacyjny oraz cv muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
  Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia dla celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
  UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.