Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw analiz, statystyk i baz danych
 • w Wydziale Analiz w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym,
  ul. Przyczółkowa 109A
  02-968 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie raportów oraz statystyk dotyczących funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CPD CANARD, w tym bieżące raportowanie o wynikach pracy CANARD;
 • przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących wypadków i kolizji drogowych w miejscach objętych automatycznym nadzorem pod kątem ich przyczyn i skutków;
 • współdziałanie z instytucjami naukowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi w kwestiach dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w zakresie znajdującym się we właściwości CANARD;
 • współpraca w zakresie opracowywania analiz wykorzystywanych przy przygotowywaniu materiałów niezbędnych do wydania przez Głównego Inspektora wniosku bądź zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty stacjonarnych urządzeń rejestrujących;
 • współpraca z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w ramach udostępniania informacji o zarejestrowanych naruszeniach, w tym przekazywanie materiałów dowodowych z zarejestrowanymi naruszeniami;
 • opracowywanie materiałów na potrzeby komunikacji ze środkami masowego przekazu, w zakresie propagowania prewencyjnego oddziaływania systemu, we współpracy z Wydziałem Prasowym Gabinetu Głównego Inspektora;
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi z zakresie wymiany informacji oraz doświadczeń dotyczących stosowania i funkcjonowania systemów automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w różnych krajach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; praca wykonywana przez 8 godzin dziennie,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet, natomiast brak jest w budynku windy; – oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza, z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją;

  Inne
  Mnożnik : 1,335 Data planowanego zatrudnienia od 1.12.2015 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: ustawa o transporcie drogowym; prawo o ruchu drogowym; kodeks wykroczeń; kodeks postępowania administracyjnego; kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • Biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności programu Excel;
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność,
  • komunikatywność,
  • radzenie sobie ze stresem.

wymagania dodatkowe

 • wyższe prawnicze lub administracyjne lub politologiczne lub informatyczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.73.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.