Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw legislacji
 • w Sekcji do Spraw Legislacji w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów aktów prawnych, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, w zakresie kontroli przewozów drogowych.
 • Opiniowanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, projektów aktów prawnych (niekiedy przesyłanych w języku angielskim) przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych.
 • Opracowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, pod względem prawnym i redakcyjnym, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego.
 • Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, projektów regulaminów organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji.
 • Prowadzenie Dziennika Urzędowego GITD, rejestru porozumień, rejestru oraz zbiorów oryginałów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Głównego Inspektora, Zastępcę Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego oraz wydanych przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GITD i ich zastępców oraz naczelników wydziałów komórek organizacyjnych.
 • Sporządzanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Głównego Inspektora, Zastępcę Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca wykonywana w budynku w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94;
  • praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie;
  • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);
  • naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;
  • narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, kserokopiarka, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, podstawowych aktów wykonawczych do ustawy o transporcie drogowym, ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość zasad techniki prawodawczej, metodyki pracy legislatora, procedur prawodawczych;
  • organizacja pracy własnej, myślenie analityczne, samodzielność, sumienność, komunikatywność, współpraca w zespole

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
 • studia podyplomowe legislacyjne,
 • język angielski na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.70.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji
  o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych
  w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.