Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym spraw związanych z zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i likwidowaniem tych chorób, w szczególności chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości zwalczania, a także udział w prowadzeniu spraw dotyczących nowopojawiających się chorób zakaźnych zwierząt
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z aktualizacją planów gotowości oraz uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z opracowywaniem lub zmianą planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnego systemu informatycznego ADNS
 • udział w przygotowywaniu materiałów służących dokonywaniu analiz i oceny sytuacji epizootycznej w Polsce i w krajach, z którymi Polska utrzymuje lub może utrzymywać stosunki gospodarcze
 • udział w zarządzaniu kryzysem w zakresie sytuacji związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości zwalczania tych chorób
 • udział w przygotowaniu i merytorycznej obsłudze prac Głównego Lekarza Weterynarii w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Radzie Ministrów oraz uczestniczenie w Zespole Zarządzania Kryzysowego Głównego Lekarza Weterynarii
 • udział w przygotowywaniu instrukcji dla przedstawiciela Polski oraz uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i/lub grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału
 • udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zarządzania kryzysowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami lub budynkami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na V piętrze budynku przy ul. Wspólnej 30. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone drzwiami z samozamykaczami. Oświetlenie naturalne (okna dachowe) i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • znajomość przepisów weterynaryjnych w zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zarządzania kryzysowego, prawa administracyjnego
  • kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętności redakcyjne

wymagania dodatkowe

 • roczny staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie: ok. 2800 zł brutto.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74.