Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu
 • prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej sekretariatu danego członka Kierownictwa, w tym: wnioskowanie o artykuły biurowe pobierane z magazynu KPRM, zgłaszanie problemów lub awarii sprzętu komputerowego oraz biurowego
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad lub konferencji z udziałem danego członka Kierownictwa
 • obsługa pod względem organizacyjno-recepcyjnym spotkań z interesantami i gośćmi
 • przyjmowanie i rejestrowanie w programie komputerowym korespondencji przychodzącej oraz rozsyłanie korespondencji zgodnie z dekretacją członka Kierownictwa
 • wykonywanie czynności na stanowisku do obsługi materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w sekretariacie
 • sporządzanie i redagowanie pism w celu wsparcia bieżącej pracy danego członka Kierownictwa
 • przechowywanie kopii pism wychodzących, akt spraw, przygotowywanie i przekazywanie przechowywanej dokumentacji członka Kierownictwa do Archiwum Rady Ministrów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głownie z pracą przy biurku i komputerze oraz o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, np. praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, obsługa klientów zewnętrznych, organizacja spotkań. Na stanowisku pracy istnienie możliwość pracy zmianowej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 6 lat stażu pracy w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność organizacji pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • skuteczna komunikacja
  • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • znajomość regulaminu organizacyjnego KPRM
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej (długość i rodzaj)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7122.3.2/37/15, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., godz. 8.15-16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem
  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694-74-04