Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Sekcji Obsługi Ewidencyjnej Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02- 699 Warszawa,
  ul. Taborowa 33b.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji głównej pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w zakresie sprzętu teleinformatycznego administrowanego przez WOKU BŁiI KGP,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zakresie sprzętu teleinformatycznego administrowanego przez WOKU BŁiI KGP,
 • sporządzanie i weryfikowanie dokumentów przychodowo – rozchodowych na rzeczowe składniki majątku przekazywane w użytkowanie do komórek organizacyjnych KGP oraz prowadzenie związanych z tym rejestrów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie ewidencji sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
 • sporządzanie protokołów szkód oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa w zakresie merytorycznym Wydziału; prowadzenie czynności wyjaśniających niedobory poinwentaryzacyjne,
 • sporządzanie tabel należności na sprzęt teleinformatyczny w zakresie merytorycznym Wydziału,
 • uczestniczenie w pracach komisji powoływanych do oceny stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Współpraca z przedstawicielami zewnętrznych jednostek Policji i podmiotów pozapolicyjnych, zgodnie z właściwością merytoryczną stanowiska.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - brak windy w budynku i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,500 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w pracy w zakresie prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątkowych,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • skrupulatność,
  • umiejętność analizowania,
  • umiejętność organizowania własnej pracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu baz danych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomia lub pokrewne,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych czynności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „referendarz 1/BŁiI-WOKU/BKGP 7/16”


Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - ocena złożonych dokumentów,
  - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/