Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • informowanie punktów kontaktowych w państwach członkowskich UE o nabyciu broni i amunicji przez obywateli i przedsiębiorców tych państw na terenie Polski, poprzez przekazywanie zgód przywozowych poświadczonych przez właściwe organy Policji oraz informowanie przedstawicielstw dyplomatycznych państw spoza UE o nabyciu broni przez ich obywateli na terytorium RP,
 • monitorowanie postępowań komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w zakresie poświadczania zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych,
 • przekazywanie właściwym komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji dokumentacji wpływającej z punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej zawierającej zgody przewozowe lub inne dokumenty dotyczące zakupu broni i amunicji na terenie tych państw przez obywateli i przedsiębiorców z Polski,
 • tłumaczenie zapytań wpływających z komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji dotyczących ustalenia legalności posiadania broni przez cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich UE lub potwierdzenia wywozu za granicę broni przez obywateli RP, a także tłumaczenie przekazywanych odpowiedzi,
 • przekazywanie informacji dotyczących zadań realizowanych przez punkt kontaktowy UE zajmujący się przekazywaniem danych o transferach broni i amunicji, jako wkład do opracowań na temat współpracy polskiej Policji z policjami innych państw członkowskich UE, przygotowywanych przez komórki organizacyjne KGP lub MSW,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania z punktów kontaktowych UE dotyczące przepisów krajowych regulujących problematykę posiadania oraz przemieszczania broni i amunicji przez granice państw,
 • pozyskiwanie danych z prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, w ramach KSIP – rejestru „Broń” oraz opracowywanie zestawień statystycznych dotyczących pozwoleń na broń i zarejestrowanej broni,
 • analizowanie wniosków komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji o wydanie upoważnień do kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i wystawianie dokumentu upoważnienia oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – realizowanie spraw w krótkich terminach wyznaczonych obowiązującymi przepisami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik do 1,500 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Office) i urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
  • umiejętność zastosowania prawa w praktyce.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra prawa,
 • 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze znajomości przepisów prawa z zakresu dostępu do broni i amunicji oraz obrotu nimi, a także ochrony osób i mienia,
 • znajomość innego języka w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów dotyczących broni i amunicji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „referendarz/BPiRD-SUFO/BKGP 23/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/