Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Sekcji do spraw Legalności Pobytu Cudzoziemców Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie konsultacji i wymiany informacji uzupełniających z innymi Biurami SIRENE oraz uprawnionymi podmiotami krajowymi;
 • koordynowanie wymiany informacji i przeprowadzanie konsultacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie dotyczącym danych osobowych obywateli UE i członków ich rodzin wpisanych do SIS;
 • koordynowanie wymiany informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami krajowymi a innymi Biurami SIRENE;
 • weryfikowanie poprawności sporządzonych i przesłanych przez uprawnione podmioty, formularzy zgłoszenia zatrzymania osoby na podstawie sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Schengen;
 • analizowanie prowadzonych spraw i weryfikowanie zgromadzonych w nich materiałów; w przypadku stwierdzenia kolizji prawa wynikającego z tytułu pobytowego i prawa do swobodnego przepływu osób oraz zastrzeżenia osoby w SIS, wnioskowanie o wszczęcie postępowania administracyjnego;
 • uczestniczenie w prowadzeniu szkoleń dla uprawnionych podmiotów krajowych oraz objaśnianie procedur postępowania związanych z wykorzystywaniem Systemu Informacyjnego Schengen.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy;
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  – służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,600 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • komunikatywność;
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
  • wiedza z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
 • wykształcenie wyższe z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność pracy pod presja czasu i w sytuacjach stresogennych ;
 • umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „referendarz/BMWP-WKPM-LPC/BKGP 20/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymagania formalne,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/