Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Sekcji do spraw Standaryzacji Transportu Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-672 Warszawa,
  ul. Domaniewska 36/38.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchamiania postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • opracowywanie, negocjowanie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie umów oraz dokonywanie odbiorów sprzętu transportowego,
 • opracowywanie bieżących informacji i analiz z zakresu gospodarki transportowej,
 • opracowywanie analiz z zakresu normowania i organizacji eksploatacji oraz norm wycofywania z użytkowania sprzętu transportowego,
 • zagospodarowywanie sprzętu transportowego wycofywanego z eksploatacji w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • analizowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania transportu policyjnego oraz sporządzanie bieżących i okresowych informacji w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej (magazyn samochodowy) i związanej z tym dokumentacji w zakresie działania sekcji transportu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją,
  – krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,600 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata doświadczenia w pracy związanej z techniką motoryzacyjną,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania Word, Excel.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie transportu,
 • 1 rok doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem gospodarką transportową,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • komunikatywność,
 • skrupulatność,
 • rzetelność,
 • samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „referendarz/BLP-WKGT/KGP 18/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/