Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Księgowości Biura Finansów Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Domaniewska 36/38,
  02-672 Warszawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków dla KGP,
 • sporządzanie planu finansowego KGP w układzie zadaniowym,
 • uzgadnianie wysokości zaciągniętych zobowiązań,
 • opracowywanie korekty planu KGP,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu KGP,
 • analizowanie zaangażowania wydatków w stosunku do planu finansowego oraz zrealizowanych wydatków ze środków budżetowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • dokonywanie aktualizacji procentowych współczynników udziału komórek organizacyjnych KGP w wydatkach ponoszonych na realizację poszczególnych zadań w układzie budżetu zadaniowego,
 • monitorowanie przestrzegania zasad realizacji polityki rachunkowości w KGP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z kontrahentami na rzecz których dokonywane są przelewy, wyjaśnianie spraw.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,500 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość) lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 2 lat doświadczenia w komórkach ekonomiczno – finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, zasad ewidencji księgowej oraz klasyfikacji wydatków i kosztów,
  • znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych,
  • obsługa podstawowych programów komputerowych z zakresu obsługi biura (Word, Excel, poczta elektroniczna),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „referendarz/BF-WK/BKGP 23/15”

Inne informacje:


  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/