Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Statystyki Departamentu Analiz i Prognoz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja poprawności danych zebranych w systemie informacji oświatowej w celu określenia ich zgodności ze stanem faktycznym, w oparciu o ustalone procedury lub samodzielnie opracowane założenia.
 • Opracowywanie ilościowych i jakościowych danych statystycznych, w celu ich upowszechniania, w tym przygotowywanie komunikatów dotyczących problematyki edukacji w oparciu o dostępne dane statystyczne, również na potrzeby statystyki międzynarodowej.
 • Prowadzenie prostych prac analitycznych z zakresu statystyki oświaty, w tym opracowywanie ilościowych i jakościowych danych oraz wskaźników obrazujących warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych.
 • Weryfikacja danych niezbędnych do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
  • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie rozdziałów: „przepisy ogólne”, ”wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki”, „organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych”,
  • znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej),
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie działu „przepisy ogólne”,
  • umiejętności analityczne (w tym umiejętność analizowania danych statystycznych i umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego)
  • rzetelność i terminowość
  • planowanie i organizacja pracy własnej
  • umiejętność współpracy
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, statystyki, matematyki, administracji
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz statystycznych lub ekonomiczno-finansowych
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie obsługiwania programu komputerowego SIO lub SAS
 • znajomość przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie rozdziałów: „postanowienia wstępne”, ”obowiązki nauczycieli”, ”wymagania kwalifikacyjne”, „awans zawodowy nauczycieli”, „nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy”, „warunki pracy i wynagrodzenie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienie (np.: kopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń)

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  (z dopiskiem „Oferta pracy DAP, WS, referendarz DAP/WS/3 (A2)”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.