Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego Biura Organizacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie organizacji spotkań członka kierownictwa Ministerstwa, w szczególności prowadzenie terminarza i podejmowanie innych niezbędnych czynności.
 • Przygotowywanie i obsługiwanie spotkań z gośćmi członka kierownictwa Ministerstwa, kierowanie osób zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych lub pracowników.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji (również w języku angielskim) wpływającej do członka kierownictwa Ministerstwa, w szczególności prowadzenie elektronicznej ewidencji pism, nadzorowanie obiegu korespondencji oraz kontrolowanie terminowości realizacji poleceń członka Kierownictwa Ministerstwa i udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do członka kierownictwa Ministerstwa.
 • Koordynowanie procesu przedkładania pism do podpisu członka kierownictwa oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie.
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych (w tym w języku angielskim), przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługiwanie poczty elektronicznej oraz powielanie materiałów.
 • Śledzenie na bieżąco prac Rządu i Parlamentu oraz informacji medialnych w zakresie właściwości obsługiwanego członka Kierownictwa.
 • Aktualizowanie danych teleadresowych podmiotów, z którymi współpracuje Ministerstwo.
 • Redagowanie pism, przepisywanie zleconych tekstów, kompletowanie informatorów, spisów telefonicznych, zaopatrywanie w materiały biurowe oraz dbanie o estetykę pomieszczeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).
  Stres związany ze zmiennymi warunkami pracy oraz koniecznością szybkiego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją zadań asystenckich lub sekretarskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym co najmniej B2,
  • obsługa komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych,
  • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej w zakresie przepisów ogólnych i organizacji służby cywilnej
  • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • ponad 1 rok stażu pracy w administracji rządowej,
 • ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy,
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. dodatkowy staż pracy, ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń),

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  (z dopiskiem „Oferta pracy BO, WWO, referendarz, BO/WWO/4(A2)”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.