Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw opracowywania zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, planowania i wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym
 • w Wydziale Budżetu Zadaniowego Departamentu Budżetu Państwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym, w tym skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadań budżetowych
 • udział w opracowywaniu informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym
 • udział w opracowywaniu projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w zakresie programów wieloletnich w układzie zadaniowym
 • opiniowanie projektów zmian w budżecie w układzie zadaniowym oraz zmian w planach finansowych w układzie zadaniowym jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do ich sporządzenia
 • udział w opiniowaniu projektów dokumentów z zakresu polityki rozwoju (strategii, polityk, programów, w tym w szczególności programów wieloletnich) w zakresie dotyczącym budżetu zadaniowego
 • współpracowanie z dysponentami części budżetowych i jednostkami sektora finansów publicznych oraz udzielanie im pomocy merytorycznej w zakresie prac nad budżetem zadaniowym w celu zapewnienia poprawności wypełniania formularzy planistycznych, sprawozdawczych i opisowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy, w tym dyżury; praca pod presją czasu (realizowanie zadań o charakterze cyklicznym, praca wiąże się z okresowym zwiększeniem jej natężenia oraz presją czasu, co wynika z harmonogramu poszczególnych procesów budżetowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • ekonomiczne lub matematyczne

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości departamentu
  • wiedza z zakresu finansów publicznych
  • wiedza z zakresu budżetowania zadaniowego
  • znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych
  • umiejętność argumentowania
  • umiejętność współpracy w zespole
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur i struktur administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: „2015/113/BP”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.